Algemene voorwaarden

Artikel 1,By Mana
Begripsbepalingen

By Mana, eenmanszaak, gevestigd te Zoeterwoude, Zwaan 59, 2381 KV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cindy van Noort, ingeschreven in het handelsregister van Den Haag, onder nummer 75152126, lid van beroepsvereniging CAT als erkend alternatief therapeut, hierna te noemen de therapeut.

Degene aan wie door de therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijjke vertegenwoordigers, hierna te noemen de cliënt.

De locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de therapeut wordt uitgeoefend, hierna te noemen het praktijkadres.

 

Artikel 2,
Algemeen

De therapeut geeft advies aan de cliënt op het praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3,
Toepasselijkheid

De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek. Bij de start van de eerste sessie gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de therapeut en op elke tot stand gekomen overeenkomst (waaronder, maar niet uitsluitend, consulten) tussen de therapeut en de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden gelden in ieder geval vanaf het moment dat een afspraak voor de eerste sessie is gemaakt. De therapeut gaat er van uit dat de cliënt de Algemene Voorwaarden leest en er akkoord mee gaat voordat de cliënt naar de eerste sessie komt. Met het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden geeft de cliënt de therapeut toestemming voor een behandeling vanuit haar vakgebieden. Indien de cliënt niet akkoord kan gaan met deze Algemene Voorwaarden, dient de cliënt dit schriftelijk (via email) te laten weten aan de therapeut vóór de eerste afspraak. Deze afspraak komt dan te vervallen.

 

Artikel 4,
Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5,
Tariefstelling

Voorafgaand aan, of tijdens het intakegesprek, of uiterlijk voor de sessie aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen, indien en voor zover berekend zouden moeten worden.

Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandeling heeft plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Artikel 6,
Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor iedere sessie, direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan”.
Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 7,
Declaraties

Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bankrekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8,
Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9,
Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. Bij de uitvoering van iedere sessie/behandeling door de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.

 

Artikel 10,
Overige bepaling

Een advies/consult komt NOOIT in de plaats van een medisch advies of diagnose van een (huis)arts of specialist. Hiervoor dient de cliënt zelf de (huis)arts of specialist te bezoeken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het contact met de betreffende arts of specialist.

In de reglementen is ondermeer opgenomen het inzage recht van de cliënt in het eigen dossier.