Privacyreglement

Privacyreglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, in de hoedanigheid van therapeut van By Mana, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke- en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw dossier
  • als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier
  • geen persoonlijke gegevens van jou verzamel zonder dat daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Alle informatie die je mij geeft, wordt volledig vrijwillig gegeven
  • een wettelijke geheimhoudingsplicht heb

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie van By Mana, zodat er o.a. een factuur opgesteld kan worden. Een kopie van de factuur zal in het dossier aanwezig zijn.

Als By Mana vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

By Mana houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die By Mana heeft. Ook heeft de cliënt het recht om de verstrekte persoonsgegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van cliënt zelf direct aan een andere partij over te dragen.